Kvalitet och utveckling

Vi har nöjda kunder och nöjda medarbetare. Det mäter vi genom enkäter och individuella uppföljningar. Vårt arbete styrs av kundernas behov och önskemål, samt Famntagets värdegrund.

Famntaget arbetar systematiskt med kvalitet och utvecklingsarbete. Vi använder SIQ´s verksamhetsmodell. Läs mer om SIQ.

Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och vi följer därefter upp att vi levererar som planerat och att vi uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Vi arbetar ständigt med Famntagets värdegrund och våra medarbetares bemötande och attityder.

Kvalitetssystemet utgår från Socialstyrelsens och uppdragsgivarnas krav. Vi har processer, rutiner och policys för alla delar av vårt arbete och för att kvaliteten ska genomsyra alla arbetsmoment. Systemet fångar upp avvikelser, synpunkter, klagomål, fel och brister och används i förbättringsarbetet.

Vi redovisar här resultat av utförda kundenkäter. Till kundenkäter.