Famntagets enkäter

Famntaget gör årligen undersökningar för att ta reda på hur våra kunder och närstående uppfattar oss. Vi utför också enkäter om stress för våra medarbetare. Nedan kan du se resultat av utförda kundenkäter. 

Famntagets utförda kundenkäter 2014-2018 har haft en svarsfrekvens mellan 70-90% av alla kunder.

Enkätsvaren visar att Famntagets kunder är särskilt nöjda med den respekt och bemötande som våra medarbetare visar dem.

Enkäten visar också att Famntagets kunder i hög grad känner tillit till oss och att de känner sig trygga med sin hemtjänst. Det framgår att våra kunder tycker det är viktigt att de får vara delaktiga i hur hemtjänsten utformas och planeras. Kunderna önskar hög kontinuitet, att det är samma personer som kommer hem till dem och de uppskattar när våra medarbetare passar tider.

Famntaget letar ständigt efter förbättringsområden. Enkäter är ett viktigt verktyg för att lyssna av hur våra kunder uppfattar hur vi utför vårt jobb. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag i Famntagets målarbete. Förutom kundenkäter så utför vi även enkäter som är riktade till anhöriga och till Famntagets medarbetare. 

Här kan du ta del av en sammanfattning för 2014-2018 års kundenkäter